POLONUS TEL
sieć sprzedaży PLAY

Regulamin Portalu Internetowego polonus-tel.com.pl
i Polityka Prywatności.

I. Definicje.
W niniejszym Regulaminie, pojęcia pisane dużą literą, będą miały znaczenie wskazane poniżej:
1. Regulamin – usystematyzowany w niniejszym dokumencie zbiór ogólnych zasad, stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu, którego treść znajduje zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów szczegółowych, dotyczących poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów, dostępnych w ramach Serwisu.
2. Polonus Tel / Administrator Serwisu – Polonus Tel sp. z o.o. z/s w Katowicach, ul. Cybulskiego 1, 40-713 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr; KRS: 0000373757,
NIP: 634-277-23-70, Regon: 241822250, o kapitale zakładowym: 2.050.000,00 zł.,
3. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Polonus Tel, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Polonus Tel lub (i) jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak Serwis (internetowy) polonus-tel.com.pl, Hub (internetowy) polonus-tel.com.pl, Portal (internetowy) polonus-tel.com.pl.
4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
5. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn.zm.).
6. Usługi elektroniczne - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Polonus Tel lub inne podmioty, na podstawie umów z Polonus Tel.
7. Usługi informacyjne – treści udostępnianie na żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL), dotyczące każdej z podstron Serwisu. Przedmiotem usług informacyjnych są informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności informacje i relacje dotyczące aktualnych wydarzeń, materiały autorskie pochodzące z Serwisu oraz materiały prasowe. Materiały uzyskane przez Użytkownika, w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne, jeśli stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich, to podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Usługi komunikacyjne – świadczenia służące umożliwieniu komunikacji między Użytkownikami, poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania informacji.
9. Cookies - informacje zapisywane przez serwer polonus-tel.com.pl, na urządzeniu (komputerze) Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się urządzenia (komputera) z Serwisem.
10. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Administratora Serwisu, która dotyczy przesyłania informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących produktów lub usług dostępnych w polonus-tel.com.pl, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
11. RODO lub Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia można znaleźć za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Postanowienia ogólne.
1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Polonus Tel, w ramach współpracy z różnymi partnerami, może udostępniać Użytkownikom podserwisy, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Polonus Tel lub jego partnerów. W przypadku podserwisów, do usług Polonus Tel stosuje się niniejszy Regulamin, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminu szczegółowego dotyczącego danej Usługi elektronicznej świadczonej przez Polonus Tel. Do usług świadczonych przez partnerów zastosowanie znajdują postanowienia regulaminów szczegółowych, udostępnianych przez partnerów, w ramach poszczególnych podserwisów.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu i regulaminów szczegółowych, w sprawach dotyczących poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia regulaminów szczegółowych dotyczących tych usług lub podserwisów. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów, udostępniane są przez Polonus Tel lub podmiot świadczący dane usługi, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.

III. Warunki techniczne świadczenia usług.
1. Należyte wyświetlanie stron Serwisu oraz korzystanie z Usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony www.polonus-tel.com.pl, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) system operacyjny Windows XP, Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0,
b) dostęp do sieci Internet, poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji,
c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja wymienionych przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługa plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop – up),
d) rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit.,
e) 4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
f) Karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość,
g) Sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego;

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych, zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego stron www, zawierającej treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej stron Serwisu. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Polonus Tel, podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa powyżej, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

V. Newsletter.
1. W przypadku, jeśli Polonus Tel świadczy usługę Newslettera, odbywa się to na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik może zapisać się na Newsletter ogólny.
4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne (po zapisaniu się na subskrypcję Newslettera).
5. Użytkownik może zapisać się na usługę wybranego przez siebie Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
6. Polonus Tel, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera lub za pośrednictwem inaczej zatytułowanej informacji e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących, a ich zakres będzie zależeć od tego, jaki rodzaj Newslettera wybrał Użytkownik. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
7. W każdym czasie, Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera lub wysyłania za pośrednictwem e-mail inaczej zatytułowanej informacji handlowej. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub za pośrednictwem przesłania informacji e – mail na adres iod@polonus-tel.com.pl Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Polonus Tel zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

VI. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.
1. Polonus Tel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
2. Polonus Tel zastrzega, że nie odpowiada za to, czy korzystanie z Serwisu, sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Polonus Tel.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Polonus Tel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
4. Polonus Tel zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Serwisu lub składających się na niego poszczególnych Usług elektronicznych oraz wprowadzania nowych Usług.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez niego w Serwisie informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.

VII. Prawa własności intelektualnej
1. Polonus Tel, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Utwory znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności: ustawie Kodeks cywilny, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie Prawo własności przemysłowej, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Polonus Tel informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz Polonus Tel, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez Polonus Tel, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych.
3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.
4. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
5. Użytkownicy, poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Polonus Tel gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w ramach udzielonej jej niewyłącznej licencji.

VII. Ochrona prywatności i zasady przetwarzania Danych Osobowych
1. Polonus Tel w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem Polonus Tel jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. Zasady przetwarzana Danych Osobowych w ramach Serwisu opisano poniżej.
2. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest Polonus Tel (adres został wskazany w definicjach).
3. Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych.
a. W przypadku, gdy na naszej stronie internetowej zawarty jest formularz kontaktowy, gromadzimy Dane Osobowe w zakresie kategorii ujętych w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP, Regon, KRS, informacje o lokalu.
b. Wskazane Dane Osobowe przekazujesz nam poprzez formularze i wnioski na naszej stronie. Informacja o przetwarzaniu tych danych osobowych, w tym również o celach przetwarzania i przysługujących Ci prawach, prezentowana jest przy wypełnianiu przez Ciebie tych formularzy lub wniosków.
c. Oprócz wskazanych wyżej danych osobowych, zbieramy również informacje poprzez ciasteczka (tzw. Cookies) oraz pliki systemowe (tzw. Logi), które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Ciebie i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie Twojej tożsamości na ich podstawie, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej informacja o przetwarzaniu przez nas danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies:
• Przetwarzanie danych osobowych w ramach plików systemowych oraz cookies dotyczy adresu IP (numeru interfejsu sieciowego), który gromadzony jest w logach systemowych serwera i plików cookies.
• W każdej chwili możesz odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. Wówczas pliki te będą automatycznie odrzucane, jednak nie będziemy mogli wówczas zaprezentować Ci treści dostosowanych do regionu, z którego odwiedzasz portal oraz udostępnić pełnej funkcjonalności serwisu, jak również ulepszać naszych rozwiązań.
• Dane zawarte w plikach cookies oraz w plikach systemowych przetwarzane są w celu dostosowania treści serwisu do Twoich możliwych potrzeb lub zainteresowań (profilowania). Twoje możliwe potrzeby oraz zainteresowania przewidujemy na podstawie zawartych w plikach cookies i logach informacji o regionie, z którego się łączysz oraz historii przeglądanych przez Ciebie treści w ramach naszej strony. Dane te przetwarzane są przez pół roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci marketingu towarów i usług oferowanych przez nas, lub za naszym pośrednictwem przez inne podmioty, jak również w celach statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, w tym do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na naszej stronie internetowej w celu ich ciągłego ulepszania. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia strony internetowej.
4. Prawa użytkowników.
Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych. Można skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia) Jeśli Dane Osobowe są wykorzystywane do celów marketingu, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, Użytkownik wniesie sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Danych Osobowych w tym celu.
b. Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania od potwierdzenia od Polonus Tel, że przetwarzamy Dane Osobowe, ma również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
c. Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Dane Osobowe, które są nieprawidłowe oraz zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
d. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo żądać, niezwłocznego usunięcia przez Polonus Tel Danych Osobowych pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
• Dane Osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
• Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
• Dane Osobowe były przetwarzane przez Polonus Tel niezgodnie z prawem;
Polonus Tel musi usunąć Dane Osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
Polonus Tel może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Danych Osobowych. Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.
f. Prawo do przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
g. Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – możesz się z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
• mailowo na adres iod@polonus-tel.com.pl
• pisemnie na adres Polonus Tel Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 20 40-079 Katowice
h. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.
i. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje wówczas prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Polonus Tel niniejszym informuje Użytkowników, że w przypadku korzystania przez nich ze stron internetowych w Serwisie, wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce cookies dostępnej na stronie http://www.polonus-tel.com.pl/index.php/polityka-cookies
6. Polonus Tel zapewnia, że będzie dokładać staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu bezpiecznym dla Użytkowników. Polonus Tel zwraca uwagę, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Serwisu (w szczególności odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie Danych Osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie jego Danych Osobowych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
7. W przypadku przekierowania z Serwisu na administrowany przez inny podmiot portal, podawanie swoich Danych Osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W szczególności, w razie korzystania z opcji logowania za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, prowadzącego do bezpośredniego zalogowania się na stronie internetowej polonus-tel.com.pl, następuje ono na wyłączne ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności opracowanymi przez ten podmiot.

IX Postanowienia dodatkowe.
1. Polonus Tel zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu i wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: iod@polonus-tel.com.pl
3. Katowice, dn.08-06-2018 r.