POLONUS TEL
sieć sprzedaży PLAY

Obowiązek informacyjny wobec gości oraz osób nagranych i utrwalonych przez system monitoringu wizyjnego

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy odwiedzasz nasze lub użytkowane przez nas obiekty (w szczególności salony lub punkty sprzedaży, siedzibę firmy) przekazujesz nam swoje dane osobowe (np.: imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości), a Twój wizerunek może być nagrany i utrwalony przez system monitoringu wizyjnego. Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polonus Tel Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-713, ul. Z. Cybulskiego 1., zwana dalej Polonus Tel Sp. z o.o. Z Inspektorem Ochrony Danych w Polonus Tel Sp. z o.o. możesz się skontaktować mailem lub listownie:
• e-mail: iod@polonus-tel.com.pl;
• adres pocztowy: ul. Sobieskiego 20, 40-079 Katowice, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy 
Zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i informacji X    
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania X    

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:
• jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Polonus Tel Sp. z o.o., wynikającego w szczególności z przepisów:
– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
• jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Polonus Tel Sp. z o.o lub przez stronę trzecią.

Konsekwencją niepodania danych może być:
• brak możliwości wejścia do obiektu

Okresy przechowywania danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:
• nagrania systemu monitoringu wizyjnego – do 12 miesięcy;

Przekazywanie danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:
• podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji;
• podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Polonus Tel Sp. z o.o. (np. agencje ochrony, firmy ochroniarskie, obsługa i utrzymanie systemów monitoringu wizyjnego);
• podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Pozostałe informacje

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Polonus Tel Sp. z o.o. to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.