POLONUS TEL
sieć sprzedaży PLAY

FORMULARZ ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
(do obowiązkowego dołączenia mailowo wraz z aplikacją)

Informujemy, że poniższy plik jest wymagany w celach rekrutacyjnych i należy go przesłać wraz z swoim zgłoszeniem o prace.

Pełna treść załącznika poniżej

 
1.    W związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym informujemy, iż Administratorem danych osobowych w zakresie objętym niniejszą zgodą jest Polonus Tel sp. z o.o., ul. Cybulskiego 1, 40-713 Katowice, (dalej zwana: „Administratorem”).
2.    W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora danych osobowych, w zakresie danych przekazanych poprzez złożenie CV lub w innej formie (podczas rozmowy rekrutacyjnej, poprzez informacje przekazane mailem), będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane) przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby rekrutacji.
3.    Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu zostaje wyrażona zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach rekrutacji. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, tj. nie jest wymagane wyrażanie zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym poniżej celu.
4.    W sytuacji nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, a wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji.

 [ ]   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych
na potrzeby niniejszej rekrutacji.

 [ ]   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych
na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.


5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom (odbiorcom danych).
7.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
•    wglądu do danych osobowych,
•    możliwość ich poprawiania lub żądania usunięcia,
•    żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych,
•    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
•    wycofania udzielonej już zgody w każdym momencie, poprzez przesłanie wiadomości email do Administratora na adres iod@polonus-tel.com.pl lub listownie na adres Administratora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
8.    Zasady korzystania z powyżej wskazanych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem wiadomością email na adres iod@polonus-tel.com.pl
9.    Pozyskane na podstawie niniejszej zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.